AirsoftAdventure V.O.F.
Rubensstraat 96 bus 4
B-2300 Turnhout
Belgie

Opgemaakt op datum van 1 januari 2014

Inhoudsopgave

1 Algemeenheden 
1.1 Algemeen 
Airsoft Adventure V.O.F. is niet gebonden aan eender welke politieke of religieuze of 
levensbeschouwelijke groepering en zal zich op geen enkele wijze voor activiteiten van deze 
aard engageren. 
Om dit te benadrukken zal elke deelnemer een schriftelijke verklaring afleggen waarbij hij 
bovenstaande onderschrijft (afstand van verhaal). 
Verder zullen we hieronder de spelregels aangeven die geldig zijn op elke skirm georganiseerd 
door Airsoft Adventure V.O.F. waaraan iedereen die deelneemt aan onze activiteiten zich te houden 
heeft. 
1.2 Leeftijd 
De minimum leeftijd om aan een open skirm of evenement deel te nemen van Airsoft Adventure V.O.F. is 18 jaar.
Vanaf 16 jaar kan men ook meespelen indien men lid is van AAB of men een disclaimer kunt voorleggen waarbij ouder of voogd akkoord gaat met het deelnemen aan een airsoftevenement.

1.3 Inkomgelden 
Deze varieren naargelang het evenement.
1.4 Praktische zaken 
Men dient stevig schoeisel te voorzien.
1.5 Belangrijke onderwerpen 
Belangrijk is ook dat we voldoende respect moeten opbrengen voor de terreinen die we 
gebruiken, d.w.z.: 
•  Geen afval achterlaten 
•  Niet schieten op dieren 
•  Respecteren van de afbakeningen en infrastructuur 
•  Geen vernielingen aanbrengen 
•  Verplicht kenbaar maken aan derden 

 

• Geen verbaal en/of ander geweld tegenover andere spelers/ marshals/inrichters/
Het terrein mag niet gebruikt worden voor paramilitaire of politieke doeleinden. 

 

1.5.1 Beschadigingen van items of infrastructuur 
Indien er toch beschadigingen worden aangebracht, opzettelijk of onopzettelijk, meldt dit dan 
onmiddellijk aan een lid van de beheerraad. Elke geldelijke vergoeding die ontstaat door het niet 
opvolgen van de regels ( beschadigingen, etc.) worden op de spele r rechtstreeks verhaald. 
1.5.2 Alcohol en roesmiddelen 
Gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen worden niet toegestaan en iedereen 
die klaarblijkelijk onder invloed is van alcohol of narcotica zal deelname aan het spel geweigerd 
worden. 
1.5.3 Verbaal en ander geweld 
Wie zich te buiten gaat aan verbaal geweld zal gesanctioneerd worden. Fysiek geweld wordt 
onder geen enkel beding getolereerd en heeft de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. 
Geweld tegen marshals zal strenger worden bestraft. 
Racistische uitspraken worden niet getolereerd en zullen zwaar bestraft worden. 
1.6 Vervoer en verzamelen 
1.6.1 Verzamelen 
Bij het verzamelen om naar de skirm te gaan of aan de parking van de skirm zelf word er geen 
camouflage kleding getolereerd. 
Dit geldt ook voor de gehele dag. Een persoon in camouflage kleding mag zich niet meer op 
de parking begeven, indien deze zich in het zicht van het publiek bevindt. 
Probeer zo veel mogelijk te carpoolen. Hierdoor heeft iedereen plaats op de parking en is het 
risico bij colonne rijden te vermijden. 
1.6.2 Vervoer van airsoftwapens 
De airsoftwapens mogen niet zichtbaar vervoerd worden en zitten best in een afgesloten koffer, 
om de wet op de wapendracht te respecteren en het imago van Airsoft Adventure V.O.F. niet aan te 
tasten. 
Het is verboden om airsoftwapens binnen handbereik te vervoeren ( wet op de wapendracht). 
1.6.3 Verwittigen van komst 
Men dient zich vooraf uin te schrijven via mail. 
1.7 Airsoftwapens en echte wapens 
1.7.1 Echte wapens 
Het is verboden echte wapens mee te nemen, dit geld ook voor messen, dolken of bajonetten. 
Imitatiemessen en/of bajonetten mogen geen rigide structuur hebben, maar flexibel zijn. Met 
tape afgebonden messen e.d. .worden geweigerd. 
1.7.2 Zelfvervaardigde airsoftwapens 
Zolang deze wapens binnen de fps limieten vallen zijn deze toegelaten.
1.7.3 Pyrotechnische en rookverspreidende items 
Knalvuurwerk is verboden. Rookbommen kunnen in bepaalde gevallen zijn toegelaten.
Airsoft Adventure V.O.F. zal dit bij ieder evenement bekend maken of dit is toegelaten.
1.7.4 Uitlenen van airsoftwapens 
Gehuurde wapens dienen met zorg behandeld te worden. Eventuele schade veroorzaakt aan airsoftwapens
zal verhaald worden op de huurder van het wapen. Airsoft Adventure V.O.F. bepaald de kosten die door de huurder betaald moeten worden.
1.7.5 Airsoftwapens 
Het is verboden om de airsoftwapens te dragen op openbare plaatsen. 
Gedurende het vervoer van de airsoftwapens, moeten ze in een afsluitbare kist of koffer worden 
opgeborgen. Laders en munitie kunnen eveneens in een aparte afsluitbare kist of koffer worden 
vervoerd, gescheiden van de airsoftwapens. 
1.7.6 BB’s 
1.7.7 Niet gedefinieerde constructies 
 
1.8 Sancties 
 
1.9 Cleaning 
Op het einde van de skirm zal er gevraagd worden om samen (rest)afval op de terreinen op 
te ruimen. Er zullen voldoende afvalcontainers geplaatst worden. Het kan zijn dat het afval 
gescheiden moet weggegooid worden, het is de plicht van elke deelnemer zich hieraan te 
houden. 
1.10 Media 
Deelnemers aan een evenement van Airsoft Adventure V.O.F. verklaren akkoord te gaan dat alle
media mag gebruikt worden voor commerciele doeleinden. Onder media wordt verstaan: foto en film.
Indien men dit niet wenst kan men de organisator hier vooraf schriftelijk over verwittigen.
2 Spelregels 
2.1 Algemeen 
Je bent uitgeschakeld wanneer je geraakt wordt op je lichaam (incl. hoofd). BB’s op je 
airsoftwapen gelden ook als een hit. Het is toegestaan om op het hoofd te schieten, maar zie dit 
niet als primair doelwit. Schiet enkel op het hoofd van op een veilige afstand en wanneer het 
niet anders kan. Ricochet BB’s tellen niet. 
Als je geraakt bent, roep je duidelijk ”hit”, haal je een fluo vest boven en 
begeef je je naar de safety-zone (bij sommige spellen kan dit een andere locatie zijn – hier 
wordt de veiligheidsbril dus wel opgehouden). Kom je iemand tegen die zich nog in het spel 
bevindt, hanteer dan de volgende regel: ”Dead man don’t talk”. 
Voor je de safety-zone binnen gaat haal je het magazijn uit je airsoftwapen, schiet enkele keren 
naar de grond en zet dan je wapen op ”safe”. 
Fair-play is de belangrijkste spelregel. Wees eerlijk tegen over jezelf en je mededeelnemers. 
De club kan hierop enkele wijzigingen aanbrengen en bijvoorbeeld het schieten op het hoofd verbieden of regels aanvullen.
2.2 De Safety-zone 

 

Wanneer je uitgeschakeld bent, verlaat je het spel en begeef je je naar de ”safety-zone”(SZ). 
In de SZ gelden de volgende regels: 
•  Binnen de SZ mag de veiligheidsbril afgezet worden. 
•  Alle airsoftwapens dienen leeg te zijn van eventuele bbs in de loop. 
•  Alle airsoftwapens moeten op safe staan. 
•  Magazijnen mogen niet op de AEG’s zitten (incl. boxmags). 
•  Magazijnen op GBB’s en springers dienen ook verwijderd te worden. Deze regel  
kan door een club worden weggelaten of aangepast worden als de GBB’s in de   
holster blijven zitten bijvoorbeeld. 
•  Het testen van een wapen gebeurt buiten de SZ, in een daartoe voorbehouden zone,  
ook geen “droog” schieten 
2.3 Veiligheidsbril en / of masker
Buiten de SZ is het verplicht om een veiligheidsbril of -masker op te hebben. Deze mag onder 
geen voorwaarde worden afgezet. Als de bril beslaat, kapot is gegaan of niet goed zit, begeef 
u dan naar de SZ, waar het toegelaten is om deze af te zetten. 
Tijdens het testen van een wapen in de daarvoor bestemde zone wordt er ook steeds een 
veiligheidsbril gedragen. Kijk bij het begin van een spel of al je medespelers hun veiligheidsbril 
dragen. Airsoft Adventure raad iedere deelnemer aan om een volgelaatsmasker te dragen tijdens het evenement.
Indien een deelnemer zonder mondmasker of bescherming van het aangezicht speelt dient hij of zij uit eigen beweging dit te melden aan de organisatie.
Het spelen zonder mondmasker gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
Letsels door het niet dragen van gezichtsbescherming kunnen nooit verhaalt worden op de organisator!
2.4 FPS limieten 
Airsoft Adventure V.O.F. heeft de volgende limieten vastgesteld: 
Indoor:
  • 360 FPS voor volautomatische wapens, Eventueel: GBB’s, Shotgun-achtige airsoftwapens en handvuurairsoftwapens.
Outdoor:
  • 360 FPS voor volautomatische wapens, Eventueel: GBB’s, Shotgun-achtige airsoftwapens en handvuurairsoftwapens
  • 500 FPS voor snipers, enkel single Bolt Action rifels. 
De FPS limieten mogen niet hoger zijn dan de waarden opgegeven in het charter. 
Alle testen gebeuren met 0.20gr bb's
2.5 Richtmiddelen 
Onder richtmiddelen verstaan we lasers, red dots en scopes. Lasers zijn verboden, red dots en 
scopes zijn toegestaan. 
2.6 Marshalls 
De marshall leidt het spel en kan bij problemen tijdens het spel altijd geraadpleegdworden. 
De marshall draagt steeds een opvallend geel of ander fluorescerende kleur jasje. Tijdens een 
discussie heeft de marshall altijd het laatste woord en zijn bevelen dienen te allen tijde worden 
opgevolgd. 
Het is ten strengste verboden om op een marshal te schieten. Bij overtreding zal de deelnemer 
onmiddellijk worden uitgesloten. 
2.7 Minimum schietafstand 
Wij hanteren de volgende PANG regel
Indoor:
  • 3 meter
Outdoor:
  • 5 meter voor replica's die max 360 fps schieten met 0.20
  • 20 meter voor alle single bolt rifles die max 500 fps schieten  met 0.20
 
 
2.8 Afbakening van het terrein 
Aan het begin van de skirm zal er uitgelegd worden wat de limieten zijn van het terrein. De 
deelnemers zijn gehouden aan deze limieten. Een afgeschermd stuk met rood-wit lint duidt op 
een gevaar en mag onder geen enkel voorwaarde betreden worden. 
2.9 Ongevallen 
Indien zich een ongeval voordoet, dient dit zo snel mogelijk worden gemeld aan de organisatie Airsoft Adventure V.O.F.
Blijf kalm en probeer de slachtoffers zo veel mogelijk te helpen. De mensen die een eerste 
hulp cursus gevolgd hebben of door hun beroep medisch zijn gekwalificeerd zullen dan in 
samenspraak met de organisator de nodige stappen ondernemen om de slachtoffers verder te 
behandelen. Het is van belang dat de bevelen gegeven door deze mensen onmiddellijk worden 
uitgevoerd. 
Het spel zal in geval van ongeval onmiddellijk worden geneutraliseerd. Personen die niet 
nodig zijn om te helpen bij het ongeval gaan onmiddellijk naar de safety-zone om verdere 
instructies af te wachten. 
Enkel leden van de organisatie kunnen na een ongeval het spel opnieuw starten.
2.10 Visueel contact 
 
3 Slotwoord 
Dit reglement is door Airsoft Adventure V.O.F. opgesteld en goedgekeurd om de werking van de skirms 
in goede banen te leiden. Van iedereen zal dus verwacht worden dat hij/zij het nauwgezet 
naleeft. Zo zorgen we samen voor een vlot werkende en professionele skirm en uitstraling. 
Eén belangrijke regel geldt hier, als je twijfelt, vraag het aan de marshals of aan de 
organisatoren.